Sveriges första fastighetsräntefond

  • Säkerställda krediter med fastighetspant

  • Riskspridning mot alla fastighetskategorier

  • Väletablerade fastighetsutvecklare

  • Målavkastning 6-8% årligen

  • Risk (KIID) 2

  • Godkänd för ISK

Fastighetsräntefonden - bara säkerställda fastighetskrediter

Fastighetsräntefonden är enkel att beskriva. Det är en fond som främst investerar i svenska högavkastande fastighetsrelaterade lån med underliggande fastighetspant. Säkerställda fastighetskrediter med andra ord. Varken mer eller mindre. 

Fastighetsräntefonden investerar i fastighetslån över hela Sverige och avseende alla fastighetstyper. Men bara under förutsättning att avkastningen är tillräckligt hög, att fastighetspant och säkerhetsmassan är tillräckligt betryggande och att låntagaren bedöms som kompetent. 

Fastighetsräntefonden är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) och är noterad på Nordic Growth Market (NGM)

Privatpersoner

Företag

Diskretionära

förvaltningsuppdrag

Professionella

investerare

Vem kan investera?​

Skillnaden mellan en räntefond och en fastighetsfond

Fastighetsräntefonden är en kreditfond inte en fastighetfond. En fastighetsfond förvärvar typiskt sett fysiska fastigheter alternativt fastighetsrelaterade aktier med målsättningen att dessa ska öka i värde.

 

Fastighetsräntefonden investerar istället primärt i fastighetslån med underliggande fastighetspant. Avkastningsnivån är därmed inte beroende av några värdeökningar i underliggande fastigheter och investeringarna skyddas helt eller delvis av fastighetspant och övrig säkerhetsmassa.     

Redan år 2013 uppgick det akuta refinansieringsbehovet till ca 170 miljarder SEK i Sverige. De senaste åren har en kombination av institutionella kreditfonder, direktutlåning från institutioner, obligationer samt preferensaktier blivit aktuella för att kunna lösa finansieringen för de större fastighetsaktörerna med tillgång till finansmarknaderna. 

För de små och medelstora företagen finns dock fortfarande få alternativ tillgängliga. Fondens affärsidé är därför att med de medel som kommer in i fonden bidra till finansiering av medelstora och mindre aktörer på fastighetsmarknaden.

Fondens lösning

Finansieringsgapet växer

Svenska fastighetsbolag och fastighetsutvecklare har traditionellt kunnat förlitat sig på generös bankfinansiering vid fastighetsförvärv och fastighetsutveckling. Under senare år har situationen för dessa aktörer förändrats avsevärt. 

Belåningsmöjligheterna och belåningsgraderna hos bank och kreditmarknadsbolag har nämligen drastiskt minskat, dels på grund av det för bankerna tvingande Basel III-regelverket, som ställer allt tuffare krav på bland annat kapitaltäckning, och dels på grund av en allmänhet restriktivare kreditgivning. 

Ett väsentligt finansieringsgap har därmed uppstått på den svenska fastighetsmarknaden. De stora etablerade aktörerna har kunnat brygga gapet med kombinationer av obligationsfinansiering, större andel eget kapital samt toppfinansiering från internationella kreditfonder och institutioner. Mindre och medelstora aktörer har däremot haft betydligare svårare att brygga detta finansieringsgap.

Tills nu.

Frågor? Kontakta oss

 +46 (0)8 545 188 80

info@alfakraft.se

Skeppsbron 34

111 30, Stockholm

© 2019 • Fastighetsräntefonden