Sveriges första fastighetsräntefond

  • Omfattande kreditanalys

  • Riskspridning i många olika projekt

  • Alltid pant som säkerhet

En svensk alternativ investeringsfond

En svenska alternativ investeringsfond (AIF) som löpande investerar i fastighetsrelaterade lån, säkerställda med fastighetspant, emitterade av svenska juridiska personer. 

 

Samtliga lån som Fastighetsräntefonden investerar i är säkerställda med fastighetspant. Fastighetspanten kompletteras inte sällan med ytterligare säkerhetsmassa såsom aktiepant och proprieborgen. 

Exponering mot alla fastighetskategorier

Fastighetsräntefonden investerar i ett stort antal lån med exponering mot alla fastighetskategorier. Såsom förvaltning och byggnation av bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, logistikfastigheter, industrifastigheter, samhällsfastigheter etc.

Fonden tar även hänsyn till olika löptider och geografier.

 

 

Målsättning

Fastighetsräntefonden avser att erbjuda en produkt med begränsad riskkorrelation med börsen samt som ger en god riskjusterad avkastning över tid.

Målavkastningen är 6 - 8 % per år.

En räntefond - inte en fastighetsfond

Fastighetsräntefonden är en kreditfond inte en fastighetfond. En fastighetsfond förvärvar typiskt sett fysiska fastigheter alternativt fastighetsrelaterade aktier med målsättningen att dessa ska öka i värde.

 

Fastighetsräntefonden investerar istället primärt i fastighetslån med underliggande fastighetspant. Avkastningsnivån är därmed inte beroende av några värdeökningar i underliggande fastigheter och investeringarna skyddas helt eller delvis av fastighetspant och övrig säkerhetsmassa. 

 

   

Exponering mot ett svårtillgängligt tillgångslag

Att hitta och utvärdera ett stort antal säkerställda fastighetskrediter är, i både teorin och praktiken, i det närmaste omöjligt för såväl mindre som större aktörer. 

En sund exponering mot en bred portfölj av mindre säkerställda fastighetskrediter över hela Sverige når man inte på annat sätt än genom Fastighetsräntefonden.

Säkerheter

Låntagare som erhåller finansiering via fonden ställer säkerhet för lånen. Ett krav är pant i fastighet, vilket också kan kombineras med borgensåtaganden, som är den vanligaste kombinationen av säkerheter. Säkerheterna för de lån fonden investerar i (t.ex. fysiska pantbrev) förvaras i normalfallet av en extern säkerhetsagent. 

Om ingen betalningsinställelse sker och lånet återbetalas fullt jämte ränta i enlighet med betalningsplan, återlämnas pantbreven till låntagaren. Däremot, om lånet blir nödlidande och inte kan återbetalas, ska säkerhetsagenten koordinera realiseringen av panten och genom detta tillse att långivarna återvinner åtminstone så stor del av de investerade pengarna som möjligt. 

Om ett lån inte kan återbetalas, innebär det alltså inte nödvändigtvis att fonden per automatik gått miste om sina utlånade pengar. Fastigheterna har fortsatt ett marknadsvärde, oaktat låntagarens bristande kreditvärdighet, som kan realiseras till förmån för fondens investerare. 

Finansieringsgapet växer

Svenska fastighetsbolag och fastighetsutvecklare har traditionellt kunnat förlitat sig på generös bankfinansiering vid fastighetsförvärv och fastighetsutveckling. Under senare år har situationen för dessa aktörer förändrats avsevärt. 

Belåningsmöjligheterna och belåningsgraderna hos bank och kreditmarknadsbolag har nämligen drastiskt minskat, dels på grund av det för bankerna tvingande Basel III-regelverket, som ställer allt tuffare krav på bland annat kapitaltäckning, och dels på grund av en allmänhet restriktivare kreditgivning. 

Ett väsentligt finansieringsgap har därmed uppstått på den svenska fastighetsmarknaden. De stora etablerade aktörerna har kunnat brygga gapet med kombinationer av obligationsfinansiering, större andel eget kapital samt toppfinansiering från internationella kreditfonder och institutioner. Mindre och medelstora aktörer har däremot haft betydligare svårare att brygga detta finansieringsgap.

Tills nu.

Frågor? Kontakta oss

 +46 (0)8 545 188 80

info@alfakraft.se

Skeppsbron 34

111 30, Stockholm

© 2019 • Fastighetsräntefonden